ALGEMENE VOORWAARDEN SHAPESHIFTERZZ


TOEPASSELIJKHEID


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen ShapeShifterzz en een Afnemer, tenzij voorafgaand anders wordt overeengekomen.


DEFINITIE


•    ShapeShifterzz, gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven bij de KvK onder het volgende nummer 66739640.

•    Afnemer: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een dienst, abonnement of termijnbetaling heeft afgesloten bij ShapeShifterzz


1. TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST


De overeenkomst tussen Afnemer en ShapeShifterzz komt tot stand door middel van:

A.    Het online betalen middels een ShapeShifterzz factuur en of de ShapeShifterzz app, welke alleen geldig is als de Algemene voorwaarden zijn geaccordeerd en op ' betalen'  is gedrukt, of het online betalen middels het Plug & Pay systeem , welke alleen geldig is als de Algemene voorwaarden zijn geaccordeerd en op 'betalen, afrekenen’ of soortgelijk is gedrukt

B.    De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar

C.    Een Afnemer heeft het recht om na betaling aan ShapeShifterzz mee te delen dat hij/zij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. Dit binnen 14 dagen vanaf de dag van de (eerste) iDeal betaling. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient gemaild te worden naar administratie@shapeshifterzz.nl 

D.    Indien Afnemer binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit om af te zien van de overeenkomst, is ShapeShifterzz gerechtigd om voor het aantal dagen dat de Afnemer gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten aangeboden door ShapeShifterzz, kosten in rekening te brengen

E.    ShapeShifterzz gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud en maximaal 65 jaar oud zijn. Afnemer garandeert dat de geboortedatum klopt. ShapeShifterzz behoudt het recht om de overeenkomst te ontbinden indien niet aan de leeftijdseis wordt voldaan.

F.    De Afnemer voorziet ShapeShifterzz vanaf het eerste contactmoment van alle gegevens waarvan ShapeShifterzz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het traject.

G.    ShapeShifterzz verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder staan beschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeld in onze privacy statement.

H.    In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt ShapeShifterzz de persoonsgegevens van Afnemer voor de volgende doeleinden:

1.    Facturatie

2.    Debiteurenadministratie

3.    Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

4.    Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

5.    Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en salesactiviteiten met betrekking tot de diensten van ShapeShifterzz en/of VitaWarriors

I.    ShapeShifterzz mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen. 


2. BETALINGEN, CONTRACTEN EN EENMALIGE AANKOPEN


A.    De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 1,2 ,3, 4, 6, 9, 12, 18, 24 maanden. Het contract kan tussentijds niet worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.

B.    Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is ten alle tijden opzegbaar door Afnemer. Met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Mail hiervoor naar administratie@shapeshfiterzz.nl

C.    Voeding- en trainingsschema’s kunnen niet worden geannuleerd door middel van bedenktijd

D.    De ingangsdatum wordt bepaald bij de inschrijving.

E.    De Afnemer is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. 

F.    De eerste betaling geschiedt via iDeal, vanaf dan middels automatische incasso. ShapeShifterzz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij het (automatisch) overmaken van gelden. In een dergelijk geval dient Afnemer contact op te nemen met zijn of haar bank.

G.    Een (programma)-abonnement wordt, met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten van het contract wordt betaald – maandelijks of per kwartaal rond dezelfde dag als de eerste betaling automatisch van de bankrekening van de Afnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt hier €25,- administratiekosten voor in rekening gebracht, welke achteraf volgt. 

H.    Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de Afnemer een betalingsherinnering verstuurd. Dit gebeurt middels Whatsapp, de app, e-mail of telefonisch. De Afnemer krijgt 2 weken de tijd om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Afnemer na 2 weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Afnemer.

I.    ShapeShifterzz is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Afnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

J.    Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.


3. DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN


A.    ShapeShifterzz levert diensten op maat, gelegen in adviezen op voeding, training, herstel, stress, slaap en gedrag.

B.    De door ShapeShifterzz te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.

C.    Doordat de diensten van ShapeShifterzz ook online geleverd worden, kan er niet gegarandeerd worden dat alles altijd werkt, en dat producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke software problemen.

D.    ShapeShifterzz zal ten alle tijden vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van Afnemer ontvangen wordt

E.    Inbreuk op de rechten van de Afnemer dienen door de Afnemer per e-mail verzonden te worden naar ShapeShifterzz. Na ontvangst zal ShapeShifterzz de inbreuk binnen redelijke termijn onderzoeken en actie ondernemen.

F.    Afnemer is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met een product of dienst van ShapeShifterzz.

G.    Afnemer levert geen materiaal aan dat auteursrechtelijk is beschermd.

H.    Afnemer mag derden geen toegang verschaffen door haar eigen registratie tot de software welke door ShapeShifterzz ter beschikking is gesteld. Bij overtreding hiervan is Afnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade hiervan.

I.    Afnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij ShapeShifterzz en derden, ten gevolge van de door Afnemer gedeelde informatie.

J.    ShapeShifterzz behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van één of meer onderdelen van de diensten of programma’s van ShapeShifterzz te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde tijd of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Afnemer gecommuniceerd worden. Het gevolg hiervan is dat de Afnemer een deel of geheel van de gedeelde informatie niet meer tot zijn of haar beschikking heeft en gaat krijgen.

K.    De Afnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, IBAN nummer indien van toepassing, telefoonnummer(s) zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan SHSH door te geven.


4. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID


A.    ShapeShifterzz is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer die ontstaan is door gebruik van de website.

B.    ShapeShifterzz is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer die ontstaan is als gevolg van diensten door ShapeShifterzz geleverd.

C.    ShapeShifterzz, en eventuele ingehuurde krachten zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen van Afnemer aan of tijdens een (willekeurige) training, cursus, dienst en/of ander product. 

D.    Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van ShapeShifterzz, en eventuele ingehuurde krachten, is ShapeShifterzz niet aansprakelijk. 

E.    ShapeShifterzz is niet aansprakelijk voor onjuist aangeleverde informatie van Afnemer.

F.    ShapeShifterzz is niet aansprakelijk voor schade welke komen door het onjuist opvolgen van adviezen van ShapeShifterzz.

G.    ShapeShifterzz is geen medische organisatie en niet uitgerust om Afnemer medisch advies te geven of een diagnose te stellen. Medische klachten dienen behandeld te worden door een huisarts of andere specialist.

H.    ShapeShifterzz is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebrek van de door ShapeShifterzz geleverde diensten.

I.    In geval dat ShapeShifterzz wel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt van ShapeShifterzz tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door een verzekeraar van ShapeShifterzz. In het geval dat de verzekeraar van ShapeShifterzz geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Afnemer door ShapeShifterzz in rekening is gebracht.


5. BEËINDIGEN


A.    Een abonnement eindigt automatisch na verloop van de contractduur.

B.    Afnemer kan zijn of haar abonnement tussentijds niet opzeggen.


6. INTELLECTUEEL EIGENDOM


A.    Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Afnemer dat alle ontwerpen, afbeeldingen, informatie en overige inhoud de Producteigendom zijn van ShapeShifterzz en beschermd zijn door de relevante rechten van het intellectuele eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

B.    ShapeShifterzz verleent Afnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (ShapeShifterzz) recht om de producten en diensten van ShapeShifterzz te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld.

C.    Bij beëindiging van een abonnement vervalt het recht van de Afnemer om gebruik te maken van de door ShapeShifterzz geleverde producten en diensten. Afnemer kan dan niet meer inloggen in zijn of haar account. De tijdens de looptijd van het abonnement geleverde producten en diensten blijven eigendom van ShapeShifterzz en worden na de contractduur niet ter beschikking gesteld aan Afnemer.

D.    Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van ShapeShifterzz te kopiëren, wijzigen of openbaar te maken voor directe of indirecte commerciële doeleinden, tenzij dit uitdrukkelijk overeen is gekomen met ShapeShifterzz.


7. TOESTEMMING EN VRIJWARING


A.   Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden verleend de afnemer ShapeShifterzz het in tijd en omvang onbeperkte recht om foto's, naam, gewicht, kleding maten, fysische afmetingen en dergelijken te gebruiken en tentoon te stellen op onder andere de website www.shapeshifterzz.nl , en te gebruiken voor promotiedoeleinden in het algemeen. Dit zal in verschillende vormen van reclame geschieden, zoals via sociale media, de Shapeshifterzz website en andere meer traditionele vormen van adverteren via interne en externe communicatie met betrekking tot ShapeShifterzz. Dit op voorwaarde dat de beelden waarop de naam en het portret zullen worden gebruikt voor legitieme commerciële doeleinden zijn.  

B.   Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden stemt de afnemer ermee in dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op enige vorm van compensatie, financieel of anderszins, van ShapeShifterzz voor het gebruik van foto's, naam en particuliere feiten.

C.   Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden stemt de afnemer ermee in dat de toestemming die de afnemer geeft onvoorwaardelijk is.

D.   Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden bevestigd de afnemer 18 (achttien) jaar of ouder te zijn. 


8. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT


A.    Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk wordt bevestigd via ShapeShifterzz.

B.    Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

C.    Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.